ÜSTYAPI İNŞAATINA BAŞLAYACAK ORTAĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

S.S.TESKOOP TEKNOLOJİ VE SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLARININ İNŞAAT BAŞLAMALARI İLE İLGİLİ ÖDEV VE SORUMLULUKLARI:

Kooperatif ortaklarının haklarının yanı sıra, kooperatife karşı ödevleri (sorumlulukları) de vardır. Kooperatif ortağı, Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nde(DESB) bulunan parselinde yapacağı inşaatının izin, ruhsat, inşaat v.b. işlemleri için aşağıdaki işlem sırasını takip edecektir:

1-MÜRACAAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Üstyapı inşaatına başlayacak olan üye ruhsat ve saha çalışmalarına başlamadan evvel DESB Kooperatifler Birliği Şantiye Mühendisliği’neyazılı olarak müracaat etmekle yükümlüdür. Ortak tarafından inşaata başlanmak istendiği yazılı olarak Kooperatif Teknik Müdürlügü’ ye bildirilir. Ruhsatlar ve izin işlemleri ile ilgili Çevre Bakanlığı, İstanbul Valiliği – Çevre İl Müdürlüğü, SGK Bölge Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi,  Arnavutköy Belediyesi, Tapu Müdürlüğü vb. resmi kuruluşlara yapılacak müracaatlar DESB Sanayi Bölgesi Teknik Müdürlüğü tarafından yönlendirilerek yapılabilir.

Ayrıca, Kooperatif ortağının inşaata başlayabilmesi için; Kooperatife borcunun olmaması gerekir. Bu kural aynı zamanda ortak tarafından talep edilen herhangi bir belgenin işleme konulup verilmesi konusunda da geçerlidir. İşlemlere başlanmadan önce Muhasebeden “borcu yoktur.” yazısının alınması ve DESB Sanayi Bölgesi Teknik Müdürlüğüne verilmesi gerekir.

 

2-İMAR DURUMU VERİLMESİ

Arnavutköy Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurulur. Başvuru, İmar müdürlüğü tarafından incelenerek, projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, kooperatif ortağına ait parselle ilgili imar çapı, yol kotu tutanağı, altyapı doneleri, röleve krokisi, jeolojik etüt rapor sonucu, toprak analiz sonuçları, proje antetleri, yapı ile ilgili esasları ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan imar planına esas plan notları ile teslim edilir.

3-YAPI RUHSATI BAŞVURUSU:

Yapı ruhsatı almak için katılımcı yazılı olarak Arnavutköy Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Başvuru ekinde kendisine ait arsa tahsis sözleşmesini, kendisi müteahhitliğini üstlenmiyorsa kooperatif ortağı ile yapı müteahhidi arasında, yapı denetim ile kooperatif ortağı arasında yapılan sözleşmeler ile zemin etüt raporunu, mimari, betonarme, elektrik tesisatı ve mekanik tesisatı projeler ile ilgili detay ve hesaplarını, ÇED Yönetmeliğinde belirtilen faaliyet listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED Raporu sonucunda ÇED olumlu kararı veya Çevresel etkileri önemsizdir kararını içeren belgeleri Arnavutköy Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

4-DESB ŞANTİYE SORUMLUSUNUN SAHA ÇALIŞMALARINDA HAZIR BULUNDURULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Üstyapı inşaatına başlayacak olan kooperatif ortağı, Proje Yöneticisi Serdar ONAT veya görevlendireceği teknik personel hazır bulunmaksızın inşaat sahasında hiçbir ölçüm, test, etüt, kazı, vb. gibi çalışma yapmamakla yükümlüdür. 

 

5-DESB ALTYAPI PROJELERİNE UYGUN İMALAT YAPMA VEYA DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRMEYÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Kooperatif ortağı, DESB altyapı imalatlarına uygun olarak üst yapı projeleri yapmakla, herhangi bir sebeple altyapı imalatlarında/projelerindeilgili kurumlarca değişiklik yapılması halinde de DESB şantiye mühendisliğine bilgi vermekle yükümlüdür.

 

6-DESB ALTYAPI İMALATLARINA, DİĞER TESİSLERE, 3. KİŞİLERE ZARAR VERİLMESİ HALİNDEYÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Kooperatif ortağı, DESB altyapı imalatlarına veya diğer kooperatif ortaklarının tesislerine veya ortak alanlardaki tesislere hiçbir şekilde zarar vermemekle;kendi inşaat çalışmalarında diğer inşaatlar, işletmeler, 3.kişiler için gerekli tedbirleri almakla ve zarar görmesi halinde ise meydana gelen her türlü zararı karşılamakta yükümlüdür.

 

YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ VEYAZARAR VERİLMESİ HALİNDE SORUMLULUK:

1-Ortak, yukarıda yazılı yükümlülüklerinin ihlali ve muhafaza kusuruile meydana gelecek her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.Bu cihetten dolayı kendisine karşı mesul olan şahıslar aleyhindeki rücu hakkı mahfuzdur.

2-Ortak, üstyapı inşaatı çalışmaları sırasında herhangi bir şekilde DESB alt yapı imalatlarının, diğer tesislerin, 3. kişilerin zarar görmesi halinde meydana gelen her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.

3-Bir binadan yahut diğer bir şahsın imal ettiği şeylerden dolayı zuhura gelecek bir zarara maruz olan kimsenin, tehlikeyi bertaraf etmek için, lazımgelen tedbirlere tevessül etmesini malikten talep etmeğe hakkı vardır.  Şahısların ve malların vikayesine dair olan zabıta nizamları bakidir.

 

PARSEL MALİKİ KOOPERATİF OLMAKLA BİRLİKTE RUHSAT SAHİBİ VE İNŞAAT MESULÜ KOOPERATİF ORTAĞI OLACAĞINDAN;

1-ÜSTYAPI İNŞAATINA BAŞLAYAN KOOPERATİF ORTAĞININ BİREYSEL İŞÇİLİK HAKLARI BAKIMINDAN SORUMLULUKLARI:

Üstyapı inşaatına başlayacak ve başlayan üyeler bu sebeple görevlendirmiş olduğu veya iş sahibi olduğu sözleşmeler sebebiyle görevlendirilen personele ilişkin4857 Sayılı İş Kanunu ile iş sözleşmesinden doğacak;

- İhbar, kıdem, kötü niyet, ayrımcılık ve işe iade davası sonucu işe başlatmama tazminatlarının,

- Ücret, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil, yıllık izin, ikramiye, prim, yemek yardımı, yol yardımı gibi tüm işçilik haklarının,

- İş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle gerek personelin gerekse mirasçıların maddi ve manevi zararlarının ödenmesinden sorumludurlar.

2-ÜSTYAPI İNŞAATINA BAŞLAYAN KOOPERATİF ORTAĞININSOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN SORUMLULUKLARI :

Üstyapı inşaatına başlayacak ve başlayan ortaklar bu sebeple görevlendirmiş olduğu veya iş sahibi olduğu sözleşmeler sebebiyle görevlendirilen personele ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve sair mevzuat ile düzenlenen;

- İş yerinin Kuruma bildirilmesi, sigortalıların prime esas kazançlarının ve prim ödeme gün sayılarının, prim tutarlarını gösteren aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, kısa ve uzun vadeli sigorta primlerinin kuruma ödenmesi ve benzeri diğer ödevlerin yerine getirilmemesi sebebiyle veya Kurumca re’sen uygulanacak yaptırımların ifasından sorumludurlar.

 

3-ÜSTYAPI İNŞAATINA BAŞLAYAN KOOPERATİF ORTAKLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEBEBİYLE SORUMLULUKLARI :

Üstyapı inşaatına başlayacak ve başlayan üyeler bu sebeple görevlendirmiş olduğu veya iş sahibi olduğu sözleşmeler sebebiyle görevlendirilen personele ilişkin6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ve sair mevzuat ile düzenlenen;

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sebebiyle veya Kurumca resen uygulanacak yaptırımların ifası ile işin durdurulması gibi yaptırımlar sebebiyle uğranılacak zararın karşılanmasında,

- Kurum tarafından rücu konusu edilen iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sigortalılara/mirasçılarına yapılan yardımlar ve bağlanan gelirlerin ödenmesinden sorumludurlar.

4-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSU

         Katılımcının sahibi olduğu ……ada…………parseldeki inşaatı, projelerine uygun olarak tamamlandıktan sonra, katılımcı yapı kullanma izin belgesi alma aşamasına gelmiştir.

         Yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle Arnavutköy Belediyesi’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

5- İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI AŞAMASINDA

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma aşamasına gelen ortağın Arnavutköy Belediyesine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Kooperatif ortağı, (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen sağlık kuralları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere projelerini hazırlatır.

6-SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜGÜ

Kooperatif ortaklarının kooperatifin hangi sırlarını öğrenebilecekleri, hangi sırları öğrenmeye yetkili olmadıkları Kooperatifler Kanununun 25. maddesinde açıklanmıştır. Ayrıca, ortaklar her ne şekilde olursa olsun öğrenmiş olduğu iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa bile daima gizli tutmak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymayan ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife karşı sorumludur.

Kooperatifi ve bağlı işletme ve fabrikalarını ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işlere ilişkin olup da açıklanması kooperatif aleyhine zarar doğuran veya zarar doğurması ihtimali bulunan ve kooperatifin konusuyla ilgili olan sırlar kooperatifin iş sırları olarak kabul edilmelidir.

7-YAPILAN İNŞAAT HAKKINDA KOOPERATİFLERE YANLIŞ BİLGİ VERİLMESİ HALİNDE:

Kooperatif ortakları, kamuya yaptıkları beyanlarda veya kooperatife sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlarsa yaptıkları eylemden mesuldürler.

Bu yeni hükümle, kooperatif ortaklarının kamuya yaptıkları beyanlar, kooperatife veya kamuya sundukları rapor ya da öneriler aracılığıyla ilgililere kasten yanlış bilgi verilmesi veya verdirtilmesi suçdur. Gerçeğe aykırı bilgilerin ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte ve önemli olması gerekir.

Geregi bilgilerinize rica olunur.               

                                                                                                                                        KOOPERATİF YÖNETİMİ