PLAN NOTLARI VE PRENSİPLERİ

HADİMKÖY DELİKLİKAYA SANAYİ ALANLARI PLAN KARARLARI

 Sanayi alanları, 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’na bağlı kalarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Hadımköy I. Etap Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı kentin sanayi ihtiyacını karşılamak ve sanayi alanlarının kontrollü bir şekilde büyümesini sağlamak ve  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak çevre ve sağlık koşulları gözetilerek toplu olarak yer almaları öngörülerek  hazırlanmıştır.

           Planlama alanının büyük bir kısmını kapsayan sanayi alanları toplam  2.614.548 m² ve tüm planlama alanının %53,28’ini ve kentsel çalışma alanlarının % 97,62’sini kapsamaktadır.Sanayi alanlarında, ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan; su kirliliği kontrolü yönetmeliği, katı atıkların kontrolü yönetmeliği, endüstriyel kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği, gürültü kontrolü yönetmeliği, tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ve zararlı kimyasal madde ürünlerinin kontrolü yönetmeliği, toprak kirliliği yönetmeliğine ÇED (Çevresel etki Değerlendirme Yönetmeliği) v.b. yönetmeliklere uyulacaktır.

           Sanayi alanlarında, lojistik ve depolama alanları ile üretilen ürünlerin teşhirine yönelik üniteler yer alabilir. Bu alanlarda, gayri sıhhi müesseseler yönetmeliğinde belirtilen her türlü çevreyi kirletici tesisler ile yanıcı, parlayıcı-patlayıcı, aşındırıcı ürünler imal eden ve depolayan tesisler yer alamaz.

             Sanayi alanlarında yapılaşma koşulları, maksimum Emsal=1.50, Maksimum kat adedi 3, TAKS avan projeye göre belirlenecektir.

           H:Serbest olup yapılacak sanayi tesisinin gerektirdiği yapı teknolojisi ihtiyacına göre avan proje ile belirlenecektir. Ayrıca sanayi alanlarında, bu planın onay tarihinden önce ruhsat alarak yapılaşmış parsellerde, bu planla getirilen kat adedi ve emsal değeri aşılmamak, imar istikametine tecavüzlü olmamak, deprem yönetmeliği koşullarına uymak kaydı ile tadilat ruhsatı ve ilave kat ruhsatı verilebilecektir.

            Sanayi alanlarında ön bahçe mesafesi minimum 10 m, yan ve arka bahçe mesafesi minimum 5 m. ve minimum ifraz büyüklüğü; 2500 m², A rumuzlu alanlarda ise 2000 m² olarak belirlenmiştir.

          Sanayi binalarında toplantı salonları, yönetim birimleri, ofis, revir, kreş, kütüphane, yemekhane ve benzeri fonksiyonlar yer alabilacektir. Ayrıca yapılacak sanayi türünün yapı teknolojisinin gerektirdiği, yaşam ve faaliyet ortamı içermeyecek eklentiler ruhsat aşamasında gerekçeleri teknik raporla (mekanik, teknik, mimari ve statik) desteklenmek ve emsale konu inşaat alanının % 10 nu geçmemek kaydıyla emsale ve azami yüksekliğe dâhil edilmeyecektir.

            Sanayi yapılarının yükleme, boşaltma geçici depolama gibi ihtiyaçlarından dolayı parsel sınırına en fazla 5 mt yaklaşmak şartıyla İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre taban alanının %20 ‘si kadar yapılan sundurma EMSAL haricidir.

            İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak çatılarda, çatı arasındaki kullanılabilir alanın; Sanayi yapısının esas fonksiyonunda kullanılmamak üzere ana fonksiyon dışındaki (ofis-yemekhane-toplantı salonu, soyunma odası, güvenlik ve bekçi odası vb) fonksiyonlarda kullanılması halinde emsal haricidir.

            Planlama Alanının Tamamında Eğimden Dolayı Açığa Çıkan En Fazla 1. ve 2. Bodrum Katlar İskân Edilebilir. Diğer Bodrum Katlar Ortak Alan (Sığınak, Kömürlük, Tesisat, Otopark Vb.) Olarak Kullanılacaktır. Eğimden Dolayı Açığa Çıkan Birinci Bodrum Kat Emsale Dâhildir. Emsale dahil olmayan alanlar konusunda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

HADİMKÖY DELİKLİKAYA TİCARET ALANLARI PLAN KARARLARI

         Bu alanlarda toptan ve perakende ticaret fonksiyonları ile ofis, çarşı, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonları gibi sosyal ve kültürel tesisler, yönetim binaları, banka, finans kurumları, otel ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir. Ticaret Alanları içerisinde; planın getirdiği yapılanma koşullarını geçmemek ve “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” deki standartlara uygun olmak koşulu ile özel sağlık ve özel sosyal tesis alanları yapılabilir. 

  • Ticaret alanlarında E: 1.50 dir. 
  •  Maksimum TAKS: 0.40   
  •  Maksimum 6 kat.

Arnavutköy Belediyesi Hadımköy Sanayi Bölgesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Raporu (doc)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hadımköy Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Raporu (doc)